STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3339/NHNN-TTGSNH 08/05/2020 Giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN
2 09/2019/TT-BTP 10/12/2019 Quy định về biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3 08/2019/TT-BTP 10/12/2019 Quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4 21/VBHN-VPQH 10/12/2018 Văn bản hợp nhất Luật Đất đai
5 68/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
6 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
7 97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
8 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017
9 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự
10 91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ Luật Dân sự
11 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai
12 45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất
13 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật Đất đai
14 15/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012

Đăng kí tư vấn